خرید نرم افزار

تک پروژه ای

نرم افزار حسابداری ساختمان سازی و پیمانکاری

تومان 7.680.000
  • سیستم انبارداری
  • مدیریت کامل چک ها
  • صورت حساب کنترل اشخاص
  • فروش و پیش فروش واحد ها

چند پروژه ای

نرم افزار حسابداری ساختمان سازی و پیمانکاری

تومان 8.870.000
  • سیستم انبارداری
  • مدیریت کامل چک ها
  • صورت حساب کنترل اشخاص
  • فروش و پیش فروش واحد ها